Minggu, 20 Februari 2011

Ukara


A.      Ukara Lan Pangudhalipun

Ingkang dipun wastani ukara inggih punika rerangkèning tembung sawatawis ingkang saged mujudaken / nglahiraken gagasanipun tiyang.
A. Péranganipun ukara:
Ukara kedadosan saking pérangan ingkang baken, jejer lan wasésa.
Supados ukara kala wau saged sampurna tegesipun, asring ukara punika dipun wéwahi.
katrangan.

Warni warnining katrangan :
a. Katrangan lésan kang nandang (pelengkap penderita).
b. Katrangan lésan kang pinarih (pelengkap penyerta).
c. Katrangan lésan kang tumindak (pelengkap pelaku).
d. Katrangan mangsa: wis, lagi, arep, kapan, dhèk wingi.
e. Katrangan panggènan: ing kono, ngomah, ing pasar.
f. Katrangan kaanan (kawontenan): kanggé nerangaken
    wasésanipun – banget, cetha, kepénak.
ANA CANDHAKE...- Ukara

Tembung


A.    Tembung Lingga lan Andahan


Tembung Lingga
Inggíh punika tembung íngkang dèrèng éwah sakíng aslinipun:
- tulis, turu, tuku.
Tembung Andahan
Inggíh punika tembung íngkang sampun éwah sakíng lingganipun:
- tulis dados nulisi,
- turu dados nurokaken,
- tuku dados daktukoni.
Tembung lingga saged éwah dados tembung andhahan, sabab:
1. angsal wéwahan:
      a. dipun wéwahi ing sangajenging tembung wéwahan, wéwahan sangajeng tembung naminipun Ater ater:
          m, n, ny, dak, ko di, ké, sa, pa, pi, pra, kuma, kapi, kami
     b. dipun wéwahi ing sawingkingipun tembung, wéwahan sawingkinging tembung naminipun Penambang:  ku, mu, é, èn, an, i, aké, a, na, ana, né.
    c. angsal seselan: in, um,
        jupuk – jinupuk,
       gantung – gumantung.
2. dipun rangkep:
    a. sadaya: watuk – watuk, bola –bali
    b. ngajeng: tetuku
    c. wingking: cengèngès.
3. dipun campur (cambor) kaliyan tembung sanes:
     baya – pakéwuh.
4. dipun cekak (wantah) : dhuwit – dhit.
ANA CANDHAKE...- Tembung

Minggu, 14 November 2010

Paribasan, Bebasan, Saloka


01.  Abang-abang lambe (Pb).
       Samudana ; lelamisan.
02.  Abot anak tinimbang telak (Pb).
       Luwih merlokake kaperluane anak tinimbang keperluane dhewe.
03.  Adhang-adhang tetesing ebun (Pb)
       Ngarep-arep paweweh sing durung karuwan tekane.
04.  Adigang , adigung, adiguna (Pb)
       Adigang   : ngendelake kekuwatane.
       Adigung   : ngendelake  kaluhuran lan kapinterane.
       Adiguna   : ngendelake panguwasane.
05.  Adol lenga kari busike (Pb)
       Dum-duman ora komanan dhewe.
06.  Aji godhong jati aking ( (Pb)
       Tanpa aji babarpisan.
       ( aking = garing )
07.  Akal bulus (Pb)
       Ngapusi kurang julig, gampang dingerteni dening wong sing arep diapusi.
08.  Akal koja (Pb)
       Ngapusi kanthi cara sing alus banget.
       (sodhagar bangsa Indhu)
09.  Akeh sandhungane (Et)
       Kerep oleh alangan.
10. Aling-aling katon {Pb)
      Arep nyelaki kaluputan,konangan saka tingkah lan guneme dhewe.
11.  Aluwung kalah wang tinimbang kalah wong (Pb).
       Aluwung kapitunan nanging prawira,tinimbang oleh kauntungan nanging nistha.
12.  Ana bapang sumimpang (Bs)
       Nyingkiri reruwet.
       (bapang = blalag, njepapang mawa cagak dipaku ing pinggir dalan dienggo
       tenger jenenge dalan utawa jenenge desa ).
13.  Ana catur mungkur ( Pb)
       Emoh ngrungokake rerasane liyan kang kurang prayoga.
       ( catur = gunem )
14.  Ana dhaulate ana begjane (Pb)
       Ana ungup-ungupe bakal nemu kabegjan nanging kabegjan iku ora sida teka.
15. Ana dina ana upa (Pb)
       Wong sing ora nguwatirake  pangan.
16.  Anak anung anindhita ( (Br)
       Anak sing linuwih tanpa cacat.
17.  Anak polah bapa kepradhah (Pb)
       Wong tuwa nemu reribet  saka tingkah-polahe  anak.
18.  Anak-anak timun ( Bs)
       Ngepek anake liyan,bareng wis gedhe diepek bojo.
19.  Ancik-ancik pucuke eri ( Pb).
       Ora kepenak atine ; tansah kuwatir.
20. Anggenthong umos (Bs).
      Ora bisa nyimpen wadi.
21.  Anglong jiwa (Br)
       Katon saya kuru awake merga sedhih.
22.  Angon iriban (Pb)
       Angon wayah.
23.  Angon ulat ngumbar tangan ( Pb).
       Maspadakake ulate liyan,arep dikutil barange.
24. Anguk-anguk kubur (Pb)
      Wis meh mati.
25. Anteng kitiran (Sn)
       Esreg banget ora bisa meneng.
26.  Apik kemripik nancang kirik (Pb)
       Laire katon apik nanging batine ala.
27. Arep jamure emoh watange (Pb)
      Gelem kepenake, emoh kangelane.
      (watang = kayu prebatang = batang kayu papan uripe jamur)
28. Asrah jiwa (Br)
      Masrahake pati uripe.
29. Asu arebut balung (Bs)
       Regejegan perkara sepele.
30. Asu belang akalung  wang (Bs)
      Wong asor nanging sugih.
31. Asu gedhe menang kerahe ( Sl)
      Wong kuwasa yen orakara \n karo wong cilik padhatan menang senajan
      wong kuwasa iku kudune kalah jalaran luput.
32. Atangga macan (Pb)
      Tetanggan wong sing ngangkah rusake liyan.
33. Ati bengkong oleh oncong ( Pb)
       Wong ala oleh kanca ala, utawa : duwe karep ala banjur oleh dalan
       sing ora prayoga.
       (oncong  = oncor ; obor ; urubing peni).
34.  Atine metu wulune ( Pb)
       Tuwuh drengkine ; tuwuh panastene
35. Atine momot ( Et)
      Atine sabar banget.
36. Awak pendhek budi ciblek (Bs)
      Wong asor kang uga asor budine.
37. Bacin-bacin iwak ala-ala sanak (Bs)
      Senajan ala wong isih sedulur,yen sengsara ya ora mentala.
38. Baladewa ilang gapite ( Bs)
      Tanpa daya jalaran ilang kekuwatane.
39. Bali menyang kinjeng dome (Bs)
      Wong cilik dadi wong gedhe,wusana dadi cilik maneh.
      (kinjeng dom  = kinjeng cilik saedom )
40. Bandha bau (Pc)
      Mung  pawitan bau, tanpa kepinteran.
41. Banyu pinerang ( Pb).
       Pasulayane (tukarane) sedulur enggal rukun maneh.
42 .Banyu sinaring ( Pb)
      Tansah ngati-ati ngulatake budine liyan.
43. Bapa kesulah anak kepradhah ( Pb)
       Anak wajib tanggunbg jawab marang perkarane wong tuwane sing
       wis mati, nyauri utange lan sapanunggalane.
44.  Bathang gajah ( Bs)
       Wong gedhe sing wis ilang panguwasane.
45. Bathang lelaku ( Bs)
      Wong ijen sing ngambah dalan sing mbebayani.
46. Bathang ucap-ucap ( Bs)
      Wong loro ngambah dalan sing mbebabayni.
47. Bathok bolu isi madu (Bs)
      Wong asor nanging sugih kepinteran.
      (bathok bolu = bathok wadhah jamu jaman biyen)
48. Bau kapine ( Bs)
      Ora padha pangrengkuhe ; pilih kasih.
49. Bebek diwuruki nglangi (Bs)
      Wong pinter diwuruki.
50. Bebisik nguwuh-uwuh ( Bs)
      Arep rempit marang wadi nanging solah bawane ngetarani
      njalari kewiyak wadine.
      (bebisik = omong alon ; bisik-bisik )
51.    Becik ketitik ala ketara (Pb)
         Klakuan kang becik utawa ala mesthi bakal katon dhewe.
52.    Belo melu seton (Bs)
         Wong sing mung anut grubyug.
         (seton = watangan  ing dina Setu)
         (watangan = latihan tumbak-tumbakan)
53.    Beras kutah arang mulih takere (Bs)
         Pawarta kang wis sumebar ora bisa bali wutuh.
54.   Berbudi bawa leksana (Br)
        Seneng weweh lan netepi janjine.
55.   Bisa njara langit (Pb)
        Pinter banget.
        (jara  = bur cilik kanggo ngebur kayu).
56.   Bisa njaring angin {Pb)
        Pinter banget. Bisa ngrampungi pegaweyan sing wong liya ora bisa nindakake
        awit saka angele.
57.   Blaba wuda (Pb).
        Merga saka banget lomane nganti awake dhewe kecingkrangan.
58.   Blilu tau pinter durung nglakoni (Pb)
        Senajan bodho nanging bisa nindakake jalaran wis dadi pegaweyane.
         (blilu  ; balilu = bodho)
59.   Bocah wingi sore (Pb)
        Wong dewasa isih dipadhakake bocah jalaran isih enom.
60.   Bolu rambatan lemah (Bs)
         Perkara sing embet-embetan, ora ana rampunge.
        (bolu  = arane tetuwuhan lan wohe sing mrambat lemah).
61.   Bung pring petung (Bs)
        Bocah sing wlagang banget, gelis gedhe.
62.   Bungahe kaya wong nunggang jaran ebeg-ebegan (Pb)
        Bungah banget.
        (jaran ebeg-ebegan = jaran kepang )
63.   Busuk ketekuk pinter keblinger (Pb)
        Wong bodho lan wong pinter padha cilakane.
64.   Bubuk oleh leng (Bs)
        Duwe karep ala oleh dalan ala,saya olehe ngangseg saka senenge.
        (bubuk  = arane kewan bangsane thether sing mangan kayu)
65 .  Byung-byung tawon kambu (Bs)
        Wong pirang-pirang grudag-grudug merga kelu marang pawarta.
66 . Cablek-cablek lemut (Pb)
       Ora tau nindakake pegaweyan abot nanging penak banget uripe.
67 . Cacah cucah caturan karo dhangkling  (...)
        Eman-eman caturan karo wong gendheng, marakake ora kajen.
68 . Cangkem gatel arang mingkem ( ...)
        Seneng nyatur ala.
69.  Cangkem karut (...)
        Nggragas, apa-apa doyan.
70.  Cangkem lunyu ( Pb)
       Ora kena dipercaya guneme.
71.  Cangkem rusak godhong jati krasa opak ( ,,,)
        Barang kang sejatine ora patut dipangan, meksa dipangan.
72.  Cangkem urab-uraban (...)
       Seneng ngunen-uneni nganggo tetembungan sing saru.
73.  Car-cor kaya kurang janganan  (Pb)
        Guneman sing ora patut , saru.
74.  Caruk banyu (...)
       Gedhe cilik, ala lan becik dianggep padha.
75.  Ceblok alu (Pb)
       Giliran.
76.  Ceblok kangkung (Pb)
       Bakul sing nawakake dagangane kanthi mundhak-mundhak.
77.  Cebol nggayuh lintang (Bs)
        Tangeh bisane kaleksanan.
78.  Cedhak kebo gupak ( Bs)
       Sesrawungan karo wong ala watege.
79.  Cegah dhahar lan guling (br)
       Tirakat ngurangi mangan lan turu.
80.  Cengkir ketindhingan kiring (Bs)
       Arep omah-omah kepeksa durung bisa jalaran sedulure tuwa durung
       omah-omah , arep nglangkahi ora wani.
       (kiring = krambil tuwa kang garing)
81.  Cincing-cincing meksa klebus (Pb)
        Niyate ngirit, malah ngorot, malah entek akeh ragade.
82.  Ciri wanci lelahi  ginawa mati (Pb)
       Kelakuan ala marine yen wonge wis mati.
       (lelahi  = lelewa )
83.  Cocak nguntal elo (Bs)
       Panjangka kang nglengkara kelakone.
84. Colok lintang (Br)
       Lelungan wayah bengi tanpa  obor.
85.  Criwis cawis ( Pb)
       Dikongkon tansah madoni nanging gelem tandang.
86.  Cumbu laler (...)
       Watege ora antepan, sok minggat.
87.  Cuplak andheng-andheng yen ora pernah panggonane ( Bs)
       Sedulur utawa kanca sing njalari ala prayoga disingkirake.
88.  Dadi kembang lambe (..)
       Tansah digunem.
89.   Dadiya banyu emoh nyawuk (...)
        Emoh.
90.   Dadiya dalan emoh ngambah (...)
        Emoh sapa aruh.
91.  Dadiya godhong emoh nyuwek (...)
       Emoh.
92.  Dagang tuna andum bathi (Bs)
       Gawe kabecikan lumantar wong liya.
93.  Dahwen pati open ( Pb)
       Nacad supaya wong liya ngemohi, perlune barang sing dicacat iku
       arep diepek dhewe.
94.  Dawa ilate (Pb)
       Seneng golek pangalembana sarana madulake alane liyan.
95 . Dawa-dawa ula (...)
       Rembugan nganti kedawa-dawa.
96 . Demang ngiras tangkilan (Bs)
       Tamu ngiras dadi pladen.
       (tangkilan = sowan ; seba ngarsane Ratu )
97 . Desa mawa tata, negara mawa cara (Pb)
       Siji-sijine panggoinan nduweni adat tatacara dhewe.
98.  Dhadhap ketuwuhan cangkring (Bs)
       Perkara becik ana sing njalari ala.
       (cangkring = arane wit kaya dhadhap sing uwite  ana erine )
99.   Dhalang krubuhan panggung ( Bs)
        Wong kang kandheg guneme jalaran keweleh.
100.  Dhalang ora kurang lakon (Pb)
         Wong ora kurang akale.
101. Dhalang opah-opah ( Bs)
        Wis rekasa malah tombok.
102. Dhayung oleh kedhung ( Bs)
        Duwe karep alam oleh dalan.
        (dhayung = welah kanggo nglakokake prau)
103. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan (...)
        Tansah slamet,ora ana sing nganggu gawe.
104. Dhengkul iket-iket ( Bs)
        Wong bodho didadekake pengarep.
       (lumrahe merga isih sedulur).
105. Dibeciki mbalang tai (Bs)
        Dibeciki malah males ala.
106. Dicuthat kaya cacing (Pb)
        Ditundhung kanthi degsiya banget.
107. Digarokake dilukokake kaya kebo dhebleng (Bs)
        Diakon nyambutgawe abot lan prasasat ora bisa ngaso.
108. Digebyah uyah  (...)
        Dianggep padha wae.
109. Digembol ora mrojol, dibuwang ora kemrosak  (Pp)
        Pepindhane kawruh utawa ngelmu.
110. Digetak angop (Bs)
        Didhawuhi nindakake pegaweyan sarana dadakan.
111. Dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk  (...)
        Diopeni becik lan diweleg panganan.
112. Dikena iwake aja butheg banyune (Bs)
        Bisaa kena nanging aja nganti gawe gendra.
113. Dipalangana mlumpat, didhadhunga medhot ( Pb)
        Wong sing wis ora kena dipenggak kekarepane.
114. Disosog ing ujar (...)
        Diune-uneni ala.
115. Diulungake endhase digandhuli buntute  ( Bs)
        Ing lair rila, ing batin owel.
116.  Diuyah asemi ( Pb)
         Ngalembana luwih saka samesthine.
117 . Diwenehi ati ngrogoh rempela  (Bs)
         Diwenehi kalonggaran isih kurang trima.
118.  Dolanan ula mandi  (Pb)
         Njarag nindakake apa-apa sing mbebayani.
119. Dudu berase ditempurake (Bs)
         Udhu rembug sing ora cocog karo bab sing lagi dirembug.
         Utawa : aweh wangsulan sing ora cocog karo ptakonane.
         (ditempurake =diedol )
120. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan ( ...)
        Senajan wong liya nanging  yen nganti nemoni ora kepenak ya dibelani.
        Utawa : uga bisa ateges bojo.
121. Dudutan oleh anculan (Bs)
        Wong loro wis kethikan.
        (weden manuk ing sawah sarana didudut)
122. Dugang mirowang (Pb)
        Maune ngrewangi, wusana malih dadi mungsuhe.
        (mirowang = mitulungi ; ngrewangi)
123.  Durga ngangsa-angsa ( Pb)
         Wong angkara murka.
124.  Durung kebak keselak jujul (Bs)
         Durung pinter wis pamer.
125.  Durung ilang pupuk bawange (Pb)
         Isih dianggep durung dewasa.
126.  Durung ilang pupuk lempuyange ( Pb)
         Isih cilik.
127.  Durung pecus wis keselak besus (Pb)
         Kawruh durung sepiroa wis keselak rabi.
         Utawa : durung bisa golek pangan wis wani rabi.
128.  Dreman oleh momongan  ( Pb)
         Wis akeh tanggungane ndadak nindakake apa-apa njalari saya 
         wuwuh tanggungane.
        (dreman = wong wadon sing sugih anak)
129.  Edom sumurup ing banyu  (Bs)
         Tindak sing alus ora ngetarani,dadi telik sandi.
         (telik sandi = mata pita = mata-mata )
130.  Eduk sandhing geni   (Pb)
         Gampang nuwuhake perkara.
131.  Emban cindhe emban siladan ( Bs)
           Pilih kasih , ora padha pangrengkuhe siji lan sijine.
132.  Empol pinecok ( Pb)
         Gampang banget.
133.  Emprit abuntut bedhug (Bs)
         Perkara sepelke dadi gedhe
134.  Endhas gundhul dicukur ( Bs)
         Wis ora nduwe ndadak diapusi.
135.  Endhas gundhul dikepeti ( Bs)
         Wis kepenak isih dikepenakake maneh.
136.  Endhas digawe sikil, siki digawe endhas  (Pb)
         Golek pangan kanthi rekasa.
137.  Enggak-enggok lumbu ( Pb)
         Mung manut marang ombyake liyan.
138.  Enggon Cina didoli dom (Bs)
         Wong pinter diumuki.
139.  Enggon welut didoli udhet (Bs)
         Wong pinter diumuki kepinteran.
        (udhet = anak welut ; welut cilik )
140.  Entek golek kurang amek  (...)
         Nguman-uman wong sakatoge, tembunge ora ana enteke.
141.  Entek jarake  ( Pb)
         Entek kasugihane.
142.  Entek ngomah entek ngalas  (...)
         Entek sakabehe, ora ana sisane.
143.  Enthengan bau (...)
         Seneng tetulung rumagang gawe.
144.  Enthengan tangan (...)
         Cengkiling ,seneng mara tangan ; seneng milara.
145.  Esuk kedhele sore tempe (...)
         Guneme mencla-mencle.
146.  Gagak nganggo elare merak (Bs)
          Wong cilik sing uripe,panggonane lan sapanunggalane kaya wong gedhe.
147.  Gajah marani wantilan (Bs)
          Njarag marani kacilakan.
          (wantilan = cagak kanggo nyencang gajah)
148.  Gajah ngidak rapah ( Bs)
          Wong kang nerak wewalere dhewe.
         (gegodhongan utawa  rereged kang mblasah ing lemah)
149.  Gambret singgang merkatak ora ana sing ngopeni (Bs)
          Prawan kenes ora ana sing nglamar jalaran ora ana priya sing seneng
          ngalap bojo.
          (gambret = singgang sing kapndho tumrap pari)
150.  Gandane arum jamban (Sn)
         Banger banget.
         (jamban = pakiwan ; padusan ngiras kakus)
 151.  Ganti watang (...):  
          Ganti pegaweyan.
 152. Gantung kepuh (...)    
          Ora duwe sandhangan kanggo salin.
 153.  Garing-garing anggere garang ( Pb)
          Senajan mlarat nanging aja nganti ngisin-isini.
          ( garang =  katon gagah)
 154.  Gedhang apupus cindhe ( Bs)
          Kabegjan kang elok banget.  (cindhe  ; kain sutra abang motif kembang-kembang)
 155.  Gedhe dhuwur ora pangur ( Bs)
          Wis dewasa durung ngerti tatakrama
 156.  Gedhe endhase ( ..)
          Kumalungkung ; gumedhe ;  angkuh.
 157.  Gemblung jinurung, edan kuwarisan ( Pb)
         Ugal-ugalan nanging tansah slamet. (gemblung = gendheng ; edan )
 158.  Geni pinanggang (( Bs)
          Lagi nesu tampa wewadul, saya mundhaqk nesune.
 159.  Gentho tlesor ( Pb)
          Wong ala nyenyolong ing paran.         (gentho = maling )
 160.  Glathik sakurungan (Bs)
          Wong-wong sing wis golong-gilig.
 161.  Gliyak-gliyak yen tumindak   ( ... )
           Senajan kanthi alon, yen terus ditandangi,    suwe-suwe  mesthi   bakal rampung.
 162.  Glundhung semprong ( Pb)
          Wanita nalika wiwit bebrayan karo priya ora nggawa apa-apa.
163.  Giri lusi janma tan kena ingina (Pb)
         Cacing wae bisa nggremet tekan pucuk gunung, apamaneh manungsa, saya ora kena disepelekake.
          (giri = gunung ;  lusi = suket ; janma = wong ; tan = ora )
 164.  Golek klimising lambe ( .. )
          Golek suguhan.
 165.  Gong lumaku tinabuh (Bs)
          Kumudu-kudu ditakoni.
167.  Gong muni sasele (Bs)
         Mriksa perkara lagi ngrungokake guneme wong siji, wong
         sijine durung ditakoni.
         (sasele = sasisih)
168.  Greget-greget suruh (...)
         Nesu nanging ora kawetu.
169.  Gudhang rempelas (...)
          Pinter ngapusi.
170.   Gumembrang ora adang (... )
          Mung anggras thok.
          Mung nggetak thok sarana swara.
171.   Gupak pulut ora mangan nangkane  (Pb)
           Melu kangelan ora melu ngrasakake pituwase.
           (pituwase = asile )
172     Guru aleman (...)
           Seneng dialembana.
173.    Guru Bakal (Br)
           Samubarang kang isih wujud bakal, durung dadi dandanan. Kayadene :
           mas lantakan ; kapuk ; kayu ; wesi lan sapanunggalane.
174.   Guru dadi (Br)
           Samubarang kang wis dadi dandanan, kayadene : gelang, kalung, jarit, kursi
           lan sapanunggalane.
175.   Guru lagu  (...)
           Dhong-dhinge swara ing pungkasane tembang Macapat.
           (macapat = tembang cacah  9 , yaiku  : kinanthi ; pucung; asmaradana  ; mijil ;
           maskumambang ;  pangkur ; sinom, dhandhanggula ;  durma ).
176.   Her gung  raja  manung (Bs)
          Sing sugih, sing berbudi.
          (her = banyu   ; gung = agung )
177.   Her mina kata (...)
           Nungsung pawarta ; njaluk kabar.
           (her = banyu ;  mina = iwak ;  kata =pangucap, ujar, gunem ).
           (Kaya   iwak ing banyu sing tansah obah lambene, kaya lambene
           wong tetakon).
           Yen ing crita pewayangan, sing ajeg takon mengkono iku Dursasana marang
           bapa pamane,Harya Sangkuni, patih praja Hastina, sawuse Sangkuni mundur saka
           pasewakan ( sawuse ngadhep Ratu). Ing pagelaran njaba ,wis dipapag Dursasana
          sakadang Kurawa" ha ha ha ha ha ha....,her mina kata, Man. Nungsung pawartos,
          menapa ingkang dipun rembag. Ha ha ha ha..."  
178.   Holobis kuntul baris (...).
          Sengkut gumregut  maju bebarengan.
179.   Idu didilat maneh (Bs)
          Njabel kesaguhan kang wis dijanjekake.
180.   Idu geni (Bs)
          Klakon saguneme.
181.   Ila-ila wong tuwa malati (...)
           Ngestokake kandhane wong tuwa.
182.   Ilang-ilangan endhog siji (Pb)
          Tekad-tekadan kelangan anak siji ora dadi apa,
          yen anak iku ora manut wong tuywa.
183.  Isih amba jangkahe. (...)
         Isih aqkeh sing dijangka ; isih bisa njangka sing muluk-muluk
         jalaran umure isih enom.
184.  Isih mambu kulit (Pb)
          Isih klebu sedulur.
185.  Iwak klebu wuwu (Bs)
         Kena diapusi kanthi gampoang.
         Utawa : nemoni bebaya kang wis ora bisa ngoncati.
186.   Jajabang mawinga-winga (Cd)
           Raine  mengangah abang kaya kembang wora-wari saka banget nesune.
           (winga = katon abang mbranang tumrap rai ; mawinga-winga = banget abang ).
187.    Janma mati murka (Pb)
            Wong cilaka merga saka murkane.
188.    Jaran krubuhan empyak (Pb)
           Wis kanji banget
           (kanji = kapok ; jinja ; trauma )
189.    Jati ketlusuban ruyung (Bs)
           Golongane wong becik-becik ketlusuban (klebon) wong ala.
           (ruyung = rerungkutan bangsane  glagah alang-alang luwih gedhe)
190.    Jembar dhadhane (Et)
            Sabar.
191.    Jembar kawruhe (Et)
           Akeh ilmune.
192.   Jembar kubure (Et)
           Mlebu swarga ; diapura kabeh dosane.
193.    Jembar segarane (Et)
           Sugih pangapura.
194.    Jenang dodol tiba wedhi (Bs)
            Rembug wis dadi banjur ana sing njalari jugare.
            (jugar = buyar ; wurung ; ora sida )
195.     Jumambak manak jumebang meteng (Pb)
            Wong wadon kang sugih anak.
            (Saben rambute anake wayah jumambak , kena dicambak, duwe anak maneh.
            Saben anake maneh iku rambute wis jumebeng, wis wiwit weteng maneh.
            Jumebeng = wayah ngarepake jumambak ).
196.     Jun lokak kocak (Bs)
             Wong sing ora akeh kawruhe, sok dhemen umuk.
197.     Jurang grawah ora mili (Bs)
             Katone loma nanging cethil.
198.     Kabegjan kebrayan (...)
            Sugih donya, sugih   anak.
199.     Kadang kadeyan (...)
            Sanak sedulur ; kadang warga.
200.     Kadang katut  (...)
            Dadine kadang karo wong liya jalaran ana sedulure sing
            dialap bojo dening wong liya mau.
201.     Kadang konang (Bs)
            Sing diaku sedulur mung sing sugih.
Cathetan :
          Ing postingan katelu (ka-3) iki, kapungkasan tembung bebasan : Kadang konang.
Tembung bebasan iku nalare kepiye?  Iber-iberan konang (kunang-kunang) sing metu ing wayah bengi katon kelip-kelip duwe lampu ing peranganing awake ,kanggo cecolok lakune jroning penteng. Padhange lampu konang, dening embah-embahe wong Jawa, kena kanggo pasemon  omahe wong sugih sing padhang gumebyar. Utawa kelip-kelipe konang  warna kuning iku, uga bisa kanggo pasemone wong  sugih mas-masan sing rupane kuning.  Pancen ya ana, wong sing mung seneng ngaku sedulure sing sugih. Sedulure sing mlarat, ora diaku, ora tau disaba.
         Dadi, kanggo mangerteni tegese bebasan iku mau, isih kudu  nganggo mikir-mikir yen tembung iku rupa pasemon utawa pralambang. Lan ukara iku : kadang konang, uga kepenak dirungu awit  ana ritmene. Mawa  lagu, berirama,  ,bersajak : ang, ang. Genah yen embah-embahe wong Jawa dudu wong sembarangan, wong lantip pikir lan  jero rasane, uga ing babagan sastrarne ,edi-peni, nengsemake ati. *  (Bojonegoro, 2  Nopember 2010).-ANA CANDHAKE...- Paribasan, Bebasan, Saloka

Jumat, 15 Oktober 2010

Hukuman & Pujian

Encouragement
oleh Rhenald Kasali.
Lima belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada guru sebuah sekolah tempat anak saya belajar di Amerika Serikat. Masalahnya, karangan berbahasa Inggris yang ditulis anak saya seadanya itu telah diberi nilai E (excellent) yang artinya sempurna, hebat, bagus sekali.Padahal dia baru saja tiba di Amerika dan baru mulai belajar bahasa. Karangan yang dia tulis sehari sebelumnya itu pernah ditunjukkan kepada saya dan saya mencemaskan kemampuan verbalnya yang terbatas. Menurut saya tulisan itu buruk, logikanya sangat sederhana. Saya memintanya memperbaiki kembali, sampai dia menyerah. Rupanya karangan itulah yang diserahkan anak saya kepada gurunya dan bukan diberi nilai buruk, malah dipuji.Ada apa?Apa tidak salah memberi nilai? Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan? Kalau begini saja sudah diberi nilai tinggi, saya khawatir anak saya cepat puas diri.
Sewaktu saya protes, ibu guru yang menerima saya hanya bertanya singkat. "Maaf Bapak dari mana?" "Dari Indonesia," jawab saya. Dia pun tersenyum.
Budaya Menghukum
Pertemuan itu merupakan sebuah titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah saat yang mengubah cara saya dalam mendidik dan membangun masyarakat. "Saya mengerti", jawab ibu guru yang wajahnya mulai berkerut, namun tetap simpatik itu. "Beberapa kali saya bertemu ayah-ibu dari Indonesia yang anak-anaknya dididik di sini," lanjutnya. "Di negeri Anda, guru sulit memberi nilai. Filosofi kami mendidik di sini bukan untuk menghukum, melainkan untuk merangsang orang agar maju. Encouragement! "Dia pun melanjutkan argumentasinya. "Saya sudah 20 tahun mengajar. Setiap anak berbeda-beda. Namun anak sebesar itu, baru tiba dari negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, saya dapat menjamin, ini adalah karya yang hebat", ujarnya menunjuk karangan berbahasa Inggris yang dibuat anak saya.
Dari diskusi itu saya mendapat pelajaran berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita. Saya teringat betapa mudahnya menyelesaikan study saya yang bergelimang nilai "A", dari program master hingga doktor. Sementara di Indonesia, saya harus menyelesaikan studi jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji yang siap menerkam. Saat ujian doktor saya pun dapat melewatinya dengan mudah. Pertanyaan mereka memang sangat serius dan membuat saya harus benar-benar siap. Namun suasana ujian dibuat sangat bersahabat. Seorang penguji bertanya dan penguji yang lain tidak ikut menekan, melainkan ikut membantu memberikan jalan begitu mereka tahu jawabannya. Mereka menunjukkan grafik-grafik yang saya buat dan menerangkan seterang-terangnya sehingga kami makin mengerti. Ujian penuh puja-puji, menanyakan ihwal masa depan dan mendiskusikan kekurangan penuh keterbukaan.
Pada saat kembali ke Tanah Air, banyak hal sebaliknya sering saya saksikan. Para pengajar bukan saling menolong, malah ikut "menelan" mahasiswanya yang duduk di bangku ujian. Ketika seseorang penguji atau promotor membela atau meluruskan pertanyaan, penguji marah-marah, tersinggung, dan menyebarkan berita tidak sedap seakan kebaikan itu ada udang di balik batunya. Saya sempat mengalami frustrasi yang luar biasa menyaksikan bagaimana para dosen menguji, yang maaf, menurut hemat saya sangat tidak manusiawi. Mereka bukan melakukan encouragement, melainkan discouragement. Hasilnya pun bisa diduga, kelulusan rendah dan yang diluluskan pun kualitasnya tidak hebat-hebat betul. Orang yang tertekan ternyata belakangan saya temukan juga menguji dengan cara menekan. Ada semacam balas dendam dan kecurigaan.
Saya ingat betul bagaimana guru-guru di Amerika memajukan anak didiknya. Saya berpikir pantaslah anak-anak di sana mampu menjadi penulis karya-karya ilmiah yang hebat, bahkan penerima Hadiah Nobel. Bukan karena mereka punya guru yang pintar secara akademis, melainkan karakternya sangat kuat: karakter yang membangun, bukan merusak. Kembali ke pengalaman anak saya di atas, ibu guru mengingatkan saya. "Janganlah kita mengukur kualitas anak-anak kita dengan kemampuan kita yang sudah jauh di depan," ujarnya dengan penuh kesungguhan.
Saya juga teringat dengan rapor anak-anak di Amerika yang ditulis dalam bentuk verbal. Anak-anak Indonesia yang baru tiba umumnya mengalami kesulitan, namun rapornya tidak diberi nilai merah, melainkan diberi kalimat yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras, seperti berikut. "Sarah telah memulainya dengan berat, dia mencobanya dengan sungguh-sungguh. Namun Sarah telah menunjukkan kemajuan yang berarti." Malam itu saya mendatangi anak saya yang tengah tertidur dan mengecup keningnya. Saya ingin memeluknya di tengah-tengah rasa salah telah memberi penilaian yang tidak objektif. Dia pernah protes menerima nilai E yang berarti Excellent (sempurna), tetapi saya mengatakan "gurunya salah". Kini saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda.
Melahirkan Kehebatan
Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara menciptakan hambatan atau rasa takut? Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang dibentuk oleh sejuta ancaman: gesper, rotan pemukul, tangan bercincin batu akik, kapur, dan penghapus yang dilontarkan dengan keras oleh guru, sundutan rokok, dan seterusnya. Kita dibesarkan dengan seribu satu kata-kata ancaman: Awas...; Kalau...; Nanti...; dan tentu saja tulisan berwarna merah menyala di atas kertas ujian dan rapor di sekolah. Sekolah yang membuat kita tidak nyaman mungkin telah membuat kita menjadi lebih disiplin. Namun di pihak lain dia juga bisa mematikan inisiatif dan mengendurkan semangat. Temuan-temuan baru dalam ilmu otak ternyata menunjukkan otak manusia tidak statis, melainkan dapat mengerucut (mengecil) atau sebaliknya, dapat tumbuh. Semua itu sangat tergantung dari ancaman atau dukungan (dorongan) yang didapat dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian kecerdasan manusia dapat tumbuh, sebaliknya dapat menurun. Seperti yang sering saya katakan, ada orang pintar dan ada orang yang kurang pintar atau bodoh. Tetapi ada juga orang yang tambah pintar dan ada orang yang tambah bodoh. Mari kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman yang menakut-nakuti.
Sumber : Sindo, Kamis 15 Juli 2010.
ANA CANDHAKE...- Hukuman & Pujian

Sabtu, 25 September 2010

Trampil Basa Jawa
ANA CANDHAKE...-